Doplňující informace k GDPR

 
 

Vybrané a všeobecně platné informace

 
  Informace v tomto článku byly sepsány pro snazší pochopení důležitých pasáží, které se týkají problematiky
ochrany osobních údajů.

 
 
 • Soukromí můžeme definovat, jako právo člověka zadržovat informace o své osobě.

 • General Data Protection Regulation
  obecné nařízení o ochraně osobních údajů a kybernetické bezpečnosti (GDPR)

 • Obecné nařízení o ochraně osobních údajů a Zákon o zpracování osobních údajů
  (pouze doplňkový) nabyl účinnosti od 25. května 2018.

 • Za osobní údaj byla již v Úmluvě č.108 (28. ledna 1981) považována jakákoliv informace
  týkající se identifikované nebo identifikovatelné osoby (subjektu údajů).
  Definice osobního údaje platí i dnes.

 • Identifikovatelná fyzická osoba je
  fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor:

  • obecně známé identifikační údaje: 
   • jméno,
   • příjmení,
   • adresa bydliště,
   • datum narození,
   • identifikátor fyzické osoby (rodné číslo)
    nepatří mezi citlivé údaje, primárně slouží jako identifikátor v informačním systému
    evidence obyvatel, rodné číslo lze používat pouze dle zákonných podmínek,

  • další identifikační údaje:
   • jeden či více zvláštních prvků této fyzické osoby:
    • fyzické,
    • fyziologické,
    • genetické,
    • psychické,
    • ekonomické,
    • kulturní,
    • společenské identity.
   • pracovní pozice,
   • údaj o platu nebo odměnách,
   • posouzení bonity klienta finančním subjektem,
   • siťový identifikátor (zejména IP adresa)
   • personalizovaná e-mail adresa,
   • historie prohlížení internetových stránek
   • a jiné ....

  • zvláštní kategorie osobních údajů:
   • rasový a etnický původ,
   • politické názory,
   • náboženské vyznání,
   • filozofické přesvědčení,
   • členství v odborech,
   • o zdravotním stavu,
   • o sexuálním životě,
   • o sexuální orientaci,
   • genetické a biometrické údaje zpracovávané za účelem jedinečné identifikace,

 • Osobními údaji nejsou údaje o právnických osobách.
  Údaje o členech statutárních orgánů či společníků jsou osobními údaji konkrétních
  fyzických osob.

 • Zpracování osobních údajů
  je jakákoliv operace, která je prováděna s osobními údaji s pomocí nebo bez pomoci
  automatizovaných postupů:


  • shromažďování,
  • zaznamenávání,
  • uspořádání,
  • strukturování,
  • uložení,
  • přizpůsobení,
  • pozměnění,
  • vyhledání,
  • nahlédnutí,
  • použití,
  • zpřístupnění přenosem,
  • šíření,
  • seřazení,
  • omezení,
  • výmaz,
  • zničení.

 • Anonymní informace
  jsou údaje, mezi nimiž neexistuje pouto se subjektem údajů a toto pouto nemůže
  být nikým jiným obnoveno.

 • Pseudonymizované údaje
  zpracované osobní údaje, které již nemohou být přiřazeny konkrétnímu subjektu
  bez použití dodatečných informací
  , které jsou uchovávány odděleně.
  Nahlíží se na ně jako na osobní udaje

 • Princip odpovědnosti správce.
  Je povinností správce, aby zavedl vhodná technická a organizační opatření, aby zajistil
  a byl schopen doložit, že zpracování je prováděno v souladu s Obecným nařízením.

 • Přístup založený na riziku.
  Aplikace je vázána pouze na určitý druh rizikovosti zpracování osobních údajů.
  Některé povinnosti se nebudou dotýkat některých správců a to tehdy, nebude-li zpracování
  osobních údajů, které provádějí, 
  představovat riziko pro práva a svobody subjektů údajů.

Poslední aktualizace:  24. ledna 2019
Poslední kontrola stránky:  20. července 2022


Firmě SITECH záleží na ochraně soukromí svých zákazníků a návštěvníků webových stránek.

Věříme, že výše uvedené informace Vám poskytnou lepší kontrolu nad daty, které s námi sdílíte a usnadní vám přístup k informacím, které se týkají jejich zpracování.


SITECH - OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Cookies

Doplňující informace

ÚOOÚ - stručné pokyny k GDPR

EU - obecné nařízení o ochraně osobních údajůOBJEDNÁVKA SLUŽEB 
SITECH

 
Poptávka    Kontakt

logo SITECH